Rendón Borja, Liztey Milagros. 2020. «Sexoturismo: Arrancando Infancias». Latitude 1 (13):105-15. https://doi.org/10.55946/latitude.v1i13.111.